Print

  Vacature: vrijwillig hulpverlener-ambulancier

  Geplaatst op

  Aanwervingsvoorwaarden 

  1. Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
  2. Ten minste 18 jaar oud zijn;
  3. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
  4. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
  5. In orde zijn met de dienstplichtwetten;
  6. houder zijn van rijbewijs B;

   

  Woonplaatsverplichting

  Elke vrijwillige hulpverlener-ambulancier niet brandweerman woont binnen een maximale aanrijdtijd van 5 minuten van de hulppost waarin hij of zij is tewerkgesteld.

   

  Benoemingsvoorwaarden te voldoen na de stageperiode

  1. houder zijn van het brevet van ambulancier; of beschikken over een geldig diploma van verpleegkundige en voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling conform hoofdstuk 5 artikel 20 van het Kb van 13 februari 1998 betreffende de opleidings-en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.
  2. houder zijn van een geldige badge zoals bedoeld in artikel 24 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers;
  3. houder zijn van een bewijs van medische geschiktheid zoals bedoeld in artikel 43, 6° van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

   

  Beknopte functieomschrijving

  Een hulpverlener-ambulancier werkt in een team van twee personen als bemanning van een ziekenwagen. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening.

  Hij of zij voert interventies uit in opdracht van het hulpcentrum 112.

  De hulpverlener-ambulancier werkt mee aan de invulling van de wachtdiensten, de administratieve ondersteuning, de opleidingen en het onderhoud binnen de hulpverleningspost.


  Selectieprocedure

  1. Slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit een mondeling interview dat toetst naar motivatie, inzetbaarheid en overeenstemming met het functieprofiel;
  2. Slagen voor een eliminerend medisch onderzoek zoals bepaald in artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.
    

  Reserve

  De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die één jaar geldig is.

  Hoe solliciteren?

  U kunt deelnemen door uw kandidaatstelling uiterlijk op 10 november 2023 (de datum van poststempel geldt als datum van verzending) aangetekend per post of per e-mail te versturen

   

  naar:

  Hulpverleningszone Meetjesland

  Gentsesteenweg 2

  9900 Eeklo

  personeel@zonemeetjesland.be

   

  De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van de stukken die toelaten na te gaan of de gegadigden aan de gestelde voorwaarden voldoen.

  • Motivatiebrief
  • Curriculum vitae
  • Kopie identiteitskaart
  • Kopie rijbewijs
  • Uittreksel uit het strafregister (model 2)


  De datum van het mondeling interview zal onderling afgesproken worden afhankelijk van het aantal ingediende kandidaturen.

  Informatie over deze vacatures en het functieprofiel kan bekomen worden bij:

  Informatiebrochure vrijwillig hulpverlener-ambulancier

  terug naar het overzicht