Print

  Brandweerpersoneel

  Om de professionele werking van haar dienstverlening te versterken, gaat Hulpverleningszone Meetjesland over tot de aanwerving van 4 beroepsbrandweermannen via professionalisering en 55 korporaal-vrijwilliger via bevordering door verhoging in graad.

  Professionalisering in dezelfde zone in de graad van brandweerman

  Doelstelling van de functie

  Als brandweerman (M/V) staat u in voor het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.

  U staat in voor het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

  als brandweerman (M/V) werkt u samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, ladderwagen, ...) U heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert u opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. vervolgens hanteert u het standaardmateriaal van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

  Kernresultaatsgebieden

  Operationeel medewerker basisfunctie (interventie):

  Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

  Mogelijke taken (niet limitatief):

  Het bestrijden van branden en ontploffingen in de ruimste zin van het woord.

  Het redden van mensen uit bedreigende situaties, het beschermen van hun goederen en het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde reddingsacties.

  Het inperken van het vrijkomen van milieubedreigende stoffen en het opruimen ervan alsmede het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde ploegen bij het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

  Het verrichten van diverse technische (hulpverlenings)werkzaamheden door het bedienen van gespecialiseerd hulpverleningsmaterieel in de meest verscheiden omstandigheden.

  Operationeel medewerker (preparatie)

  Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die hulp nodig hebben.

  Mogelijke taken (niet limitatief):

  Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone.

  Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, plaatsbezoeken en bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone.

  Als brandweerman (M/V) kan u autonoom beslissen over:

  De keuze van een alternatieve oplossing indien door een onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in procedure voorziene oplossingsmethode onhaalbaar is wegens te groot gevaar voor de eigen veiligheid.

  Het afbreken van een operationele opdracht voor zover er ernstig gevaar blijkt voor de eigen veiligheid en er geen andere oplossing mogelijk is om toch de opdracht uit te voeren.

  De keuze van een betere oplossing indien een onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in de procedure voorziene oplossingsmethode minder geschikt maakt of er zich een betere aandient en indien de hiërarchische overste niet tijdig bereikbaar is of kan zijn.

  De concrete timing en wijze van uitvoeren van een opdracht, binnen de grenzen geschapen door de overste en de operationele procedures.

  De functie moet autorisatie vragen voor:

  De keuze van de inzetprocedure en eventuele afwijkingen op deze procedure bij de uitvoering van operationele taken.

  Elk initiatief dat niet is opgelegd door een overste of door het algemeen werkingsreglement van de dienst.

  Elke bezigheid die de operationaliteit van de dienst beïnvloedt zonder dat er specifieke regels zijn afgesproken omtrent de garantie van de operationaliteit tijdens deze bezigheid

  Plaats in de organisatie

  Als brandweerman (M/V) staat u onder de hiërarchische leiding van het middenkader (sergeant, adjudant) maar u kan in interventiesituaties ook onder leiding van een korporaal werken.

  U geeft zelf geen leiding.

  Profiel

  De kandidaten dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Benoemd zijn als vrijwillig personeelslid;
  2. Voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving;
  3. Over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in dezelfde en/of in een hogere graad beschikken, aanwervingsstage niet inbegrepen;
  4. Beschikken over een vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" bij zijn laatste evaluatie;
  5. Niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie

  Aanbod

  Bij de start in de aanwervingsstage bedraagt het bruto (geïndexeerd) maandloon 2.115,87 euro.
  Bij benoeming in de functie bedraagt dit 2.250,03 euro (geïndexeerd).
  Er wordt een operationaliteitspremie van 38% van het uurloon voorzien voor elk uur aanwezigheid.


  Bijkomende informatie vindt u in de informatiebrochure professionalisering brandweerman.

  Bevordering korporaal-vrijwilliger door verhoging in de graad

  In hulpverleningszone Meetjesland wordt een bevorderingsprocedure gestart voor korporaal. Brandweermannen en -vrouwen (operationele vrijwillige brandweermannen en -vrouwen die al werkzaam zijn binnen zone meetjesland) kunnen, indien zij voldoen aan enkele voorwaarden, deelnemen aan deze procedure.

  De uiterste inschrijvingsdatum is 1 juni 2018. Kandidaturen dienen vergezeld van CV, motivatiebrief en andere nodige bewijsstukken tegen 1 juni 2018 te worden bezorgd via e-mail gericht aan personeel@zonemeetjesland.be of via post aan Hulpverleningszone Meetjesland, t.a.v. de personeelsdienst, Molenstraat 160C te 9900 Eeklo.

  Meer informatie vindt u in de informatiebrochure bevordering korporaal.

   

  Aanwerving van vrijwillige brandweermannen en –vrouwen

  We zijn op zoek naar gemotiveerde inwoners die naast hun job of studie ook nog als brandweervrijwilliger willen werken.

  Een brandweerman werkt samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, …). Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert hij opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert hij het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen. 

  Hoe word je brandweerman of –vrouw?

  De procedure om brandweerman of –vrouw te worden mag niet onderschat worden. Een sterke motivatie is heel belangrijk, maar je moet ook over een aantal cognitieve, technische en fysieke competenties beschikken om lid te kunnen worden van de brandweer.
  Daarenboven volgt zowel professioneel als vrijwillig operationeel brandweerpersoneel na aanwerving een doorgedreven opleiding opdat ze hun eigen veiligheid, die van hun collega’s en de mensen die ze helpen en beschermen kunnen garanderen. De werving van het operationeel personeel van de hulpverleningszones vindt ofwel plaats in de graad van brandweerman, ofwel in de graad van kapitein.

  Interesse?

  Bezorg ons jouw kandidatuur, samen met motivatiebrief, curriculum vitae, een kopie van het federaal geschiktheidsattest, het rijbewijs B en van de identiteitskaart en een uittreksel uit het strafregister – model 1 (max. 3 maanden oud), via personeel@zonemeetjesland.be of per brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) aan HVZ Meetjesland, Molenstraat 160C, 9900 Eeklo t.a.v. Maj. Marc Verkest.

  Voor meer informatie kan u terecht op http://ikwordbrandweer.be/nl


   

  Share Button

  terug naar het overzicht